Dotace na výměnu kotle - kotlíkové dotace

Jihomoravský kraj vyhlásil 18.12.2015 první výzvu k předkládání žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci.

Předmět dotace
Předmětem dotace je výměna stávajících nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Novým podporovaným kotlem se rozumí:
Kotel na pevná paliva splňující požadavky Nařízení Komise (EU) (č. 2015/1189), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na EKODESIGN kotlů na pevná paliva.

Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určené výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, pokud je výrobce umožňuje. V případě kotlů s ručním přikládáním a kombinovaných kotlů je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Fotografii výrobního štítku stavajího kotle lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu).

Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu.

Výše podpory a způsobilé náklady
75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

V případě současné realizace projektu v programu NZÚ získá žadatel bonus dle podmínek programu NZÚ.
Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území

Osoba oprávněná provádět instalaci

Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (novelizován zákony č. 318/2012 Sb., č. 310/2013 Sb. a č. 103/2015 Sb.) zavádí v § 7 povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d. Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

 

Aktuální informace dotace na kotle a montáž

Ing. Radomír Michut

tel: 602 720 593

e-mail: michut@globaltherm.cz

Pokud si přejete dostávat aktuální informace, pošlete nám zprávu na výše uvedenou mailovou adresu.

 

Dotované kotle – Uvedený seznam kotlů splňuje podmínky programu. Montáž dotovaných kotlů provádíme v souladu s podmínkami programu.

 

 

 

Profesní kavlifikace: Topenář - montér kotlů na biomasu