Kotle na spalování biomasy

V naší republice je jen malá část obrovského přebytku odpadové biomasy zpracovávána na biopaliva. I přesto, že takových firem není u nás mnoho, je většina z nich nucena podstatnou část své produkce vyvážet z důvodu malé tuzemské poptávky. Z tohoto důvodu je nejčastější formou spalování biomasy u nás palivové a odpadové dřevo.

Jednou s předních českých producentů, který vyrábí kotle na dřevo je firma Atmos. Proces hoření funguje na principu generátorového zplynování s použitím odtahového nebo tlačného ventilátoru.
 
Nejdůležitější součástí kotle na spalování biomasy je zplynovací tryska, kde dochází k tvorbě žhavého dřevěného uhlí (uhlíků). Za omezeného přístupu vzduchu se uvolňují plyny, které se míchají se sekundárním vzduchem ve zplynovací trysce a ve formě plamene dohořívají ve spodním spalovacím prostoru.
 
Nad žhavou vrstvou, kde dochází k tvorbě plynu, je pásmo, pro předsušení paliva. Při tomto procesu dochází k uvolňování vodní páry a některých plynů. Pokud tyto nespálené plyny a vodní pára zkondenzují, vznikají látky, které poškozují těleso kotle, jsou to dehty a kyseliny. Tyto látky svým dlouhodobým působením vyleptávají různá místa (plochy) a tím zeslabují tloušťku materiálu. U kotle na spalování biomasy je proto důležité použít palivo s co nejnižší vlhkostí.