Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu firmy GlobalTherm Servis s.r.o., IČ 05714028. (dále jen prodávající) a specifikují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

Obchodní vztah mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím, který vzniká objednáním zboží zákazníkem v internetovém obchodu prodávjícího a následným potvrzením objednávky prodávajícím, je kupní smlouvou ve smyslu § 409 a následujících, zákona č. 513/1991 Sb., (obchodní zákoník).

Objednáním zboží zákazník vyjadřuje souhlas s obsahem těchto Obchodních podmínek a potvrzuje, že kupní smlouva uzavřená mezi ním a prodávajícím je výrazem jeho svobodné vůle, byla uzavřena na základě dostatku informací o nakupovaném zboží a není pro zákazníka nevýhodná.

 

Objednání zboží

Zákazník objednává zboží odesláním elektronické objednávky z „košíku“ internetového obchodu GlobalTherm.

Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy.

Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu e-mailem, popřípadě telefonicky.

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. Prodávající se zavazuje přijmout závaznou objednávku a dodat zákazníkovi objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Pokud prodávající nebude moci zákazníkovi zboží dodat (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka o této skutečnosti a nabídne mu náhradní řešení. Pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na náhradním řešení má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit.

V případě, že zákazník uhradí cenu za objednané zboží před jeho dodáním a z výše uvedených důvodů dojde k odstoupení od smlouvy, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně tuto celou částku zpět.

 

Termín dodání

Po přijetí objednávky potvrdí prodávající zákazníkovi termín dodání objednaného zboží prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky.

Prodávající avizuje zákazníkovi dodání zboží zasláním čísla přepravního listu a telefonického kontaktu na dispečink dopravce.

 

Dodací podmínky

Zboží je doručováno prostřednictvím dopravce. Zákazník je povinen poskytnout dopravci při doručení zboží přiměřenou součinnost. Zboží, jehož váha jednoho nákladového kusu je vyšší jak 80 kg, je doručováno autem s hydraulickým čelem.

Zákazník je povinen před převzetím zásilky si zboží důkladně zkontrolovat, zda nebylo přepravou poškozeno. V případě poškození, může zákazník od dopravce zboží odmítnout převzít. O odmítnutí převzetí zboží z důvodu jeho poškození musí kupující učinit s dopravcem zápis. Pokud by tak neučinil, prodávající neodpovídá za vady zboží.

Jestliže zákazník z výše uvedených důvodů bez toho, aby učinil s dopravcem zápis, či bez výše uvedených důvodů kromě důvodů stanovených zákonem zboží odmítne převzít, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dopravou zboží a náhradu ušlého zisku.

Převzetím zboží (tj. podpisem přepravního listu) na sebe přebírá zákazník odpovědnost za poškozené zboží při přepravě a od tohoto momentu není možné z tohoto důvodu zboží reklamovat. Podpisem přepravního listu zákazník stvrzuje kompletnost dodávky všech položek uvedených ve faktuře – daňovém dokladu.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Za splnění dodávky se považuje předání zboží v uvedeném místě. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

 

Cena a platební podmínky

Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj jeho celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Pokud by v průběhu zpracování objednávky došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně kupní ceny  zboží, než kterou zákazník dostal potvrzenou, je prodávající povinen o tom zákazníka neprodleně informovat. Pokud zákazník nebude s touto cenou souhlasit, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.

Způsob platby za zboží:

Dobírkou – to znamená v hotovosti dopravci při předání zboží zákazníkovi.

Bankovním převodem – to znamená převodem na účet prodávajícího dle vystavené faktury před vyexpedováním zboží. Číslo účtu prodávajícího: 405714028/2010

 

Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy

Zákazník má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí o této skutečnosti předem písemně informovat prodávajícího. Zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy musí na vlastní náklady nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, se záručním listem a návodem poslat zpět a to v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze poslat zpět prodávajícímu na dobírku. Po obdržení vráceného zboží, a splnění výše uvedených podmínek, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět celou uhrazenou částku za zboží předem dohodnutým způsobem.

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb - Občanský zákoník, zák.č. 513/1991 Sb.- Obchodní zákoník a zák.č. 634/1992 Sb.- Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího (dále jen zákazníka) z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).

Prodávající je Ing. Radomír Michut, se sídlem Václavská 455, 683 52 Křenovice, IČ 71830413, který se zákazníkem uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží zákazníkovi předáno v porušeném transportním obalu, je zákazník oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok zákazníka na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede zákazník.

V případě, že se po převzetí zboží zákazníkem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, dle záručního listu.

Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího. Při uplatnění reklamace musí zákazník předložit následující doklady – faktura, záruční list a fotografie vad, potvrzený dodací list (převzetí zboží v nepoškozeném stavu). Jde-li o vadu odstranitelnou má zákazník právo na bezplatné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží má zákazník právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že zákazník využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listě je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, uplatní zákazník právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Při jakékoli návštěvě servisního technika u zákazníka je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo jiné firmě zajišťující servis, si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve zákazníka k převzetí opraveného zboží. Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím, které je v rozporu s návodem nebo chybnou manipulací apod.), zákazník je povinen prodávajícímu uhradit náklady na stanovení a opravu závady. Zákazník je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14ti dnů od ukončení reklamačního řízení.

 

Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu GlobalTherm Servis s.r.o. prohlašuje a zavazuje se, že osobní údaje zákazníka budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby učiněnou bankovním převodem. 

Osobní údaje maximálně chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazník souhlasí s možností být informován o novinkách v našem internetovém obchodě prostřednictvím e-mailu. Pokud si zákazník nadále nebude přát tyto informace dostávat, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.2.2017.